Porno xum catholic dating sites new zealand


10-Jan-2020 22:20

in eum – ubio ga je; acervi caedis – gomile mrtvih (leševa) caedo, cĕcīdi, caesum, ĕre, v. III – I) oboriti, srušiti, poseći, odseći, brati 1) cecidi arbores – posekao sam stabla; 2) c. comam – šišam kosu; 4) cecidit murum – oborio je zid; 5) toga apte caesa – toga lepo pada (lepo skrojena); II) 1) poseći, ubiti cecidit hominem – posekao/ubio je čoveka; caedere hostem – biti/seći neprijatelje; cecidi gregem/hostias – ubio sam srndaća/žrtvenog brava; 2) oboriti cecidit eum pugnis/verberibus – oborio ga je pesnicom/rečima; III) caedit sermones – čavrlja, veselo razgovara; c. – indijski filozof koji je neko vreme sledio Aleksandra Velikog călăth/us,-i, m. – marama kojom žene povezuju glavu calc/ar,-aris, (calx) – ostruga, mamuza addo equo calcaria – obodem kojna ostrugama calcĕām/en,-inis, n. – 1) glatki kamenčić, piljak; kamenčić na računaljki; 2) račun calculos subduco – podnosim račun; 3) glasački kamenčić (beli – za; crni – protiv); 4) (med.) kamenac caldārĭ/um,-ĭi, n. I – zagrejati, zažariti Călend/ae (Kalend/ae)– 1) prvi dan u mesecu c. – koji ima debelu i tvrdu kožu; callosa cutis – debela i tvrda koža call/um,-i, n. et malitiosa juris interpretatio – kleveta i zlobno tumačenje zakona; iuro calumniam – kunem se da nisam imao nameru da klevećem; 2) actio calumniae – sudski postupak protiv klevete; c. sequitur scriptum, bonus iudex voluntatem scriptoris defendit – klevetnik se bukvalno drži zakona, a dobar sudija brani smisao zakona; 2) isuviše samokritičan čovek călumnĭ/or,-atus sum,-ari, v. I – 1) klevećem, lažno optužujem, spletkariti, mutiti aperte ludificor et c. (uglavnom u pl.) – korpa od rogoza, naročito za obredne svrhe căniti/es,-ei, f. & acc.) – 1) siva boja; 2) sivilo; 3) seda kosa canitiem pulvere foedo – odvratni prah desine (starosti) cann/a,-ae, f. III – 1) pevati; celebro festum canendo – opevam slavnu svečanost; aves canunt – ptice pevaju; gallus canit – petao peva; corvus canit – gavran grakće; rana canit – žaba krekeće; 2) c. – dajem zvučni signal; canit – truba daje znak (za početak bitke); 5) proricati, objaviti vetes canunt – starci proriču căn/or,-oris, m. tragoedias – glumim u tragedijama; 7) proricati; 8) čarati, očarati canto herbas/lunam – čaram trave/mesec; začarati c. vini cibique – čovek sposoban (koji može) dosta da popije i pojede; animus c. mentis altioris – biće sposobno za više duhovne domete căpēd/o,-ōnis, f. – posuda koja se koristi kod prinošenja žrtve căpistr/o,-avi,-atum,-are, v. – vrh mons capitolinus (jednog od sedam breuljaka Rima) sa velikim Jupiterovim hramom uz koji su se nalazile Junonina i Minervina kapela căpĭtŭlātim, adv.(capitulum) – u glavnim crtama căpĭtŭl/um,-i, n. (κάπων) – kapon, mladi uškopljeni petao Cappădŏcĭ/a,-ae, f. (κάππαρις) – začin kaparis căpr/a,-ae, (caper) – 1) koza; divokoza; 2) čovek/žena čija kosa liči na kostret; 3) znoj ispod pazuha; 4) naziv jedne konstelacije; caprae (caprae palus) – mesto na Marsovom polju u Rimu gde je Romul nestao Căprĕ/ae,-arum, f. – ostrvo Kapri uz obalu Kampanije poznato po prirodnim lepotama căprĕŏl/us,-i, m. – lakomi lovac, hvatač ili posmatrač, naročito neko ko se polakomi na nasleđe c. aetatem – uživam u letu; 6) preći, prevaliti, ostaviti iza sebe carpsi viam/mare – prevalio sam put/more; c. pontum remis – preći more veslima; carpsi aera alis – prešao je kroz vazduh na krilima; c. cibum – lomim/delim hleb; 8) lomiti, slabiti carpsit corpus – oslabio je telo; 9) carpor igni – zoblje se živa žeravica; 10) napasti hostes carpsperunt vires romanas – neprijatelj je napao Rimljane; 11) napasti verbalno, ogovarati, opadati carpor militum vocibus – šire se glasine carptim, adv. lucus – sveta gorica, sveti gaj căsŭl/a,-ae, f., dem. – katapultski, što se odnosi na katapult pilum catapultarium – katapultsko koplje cătăract/a-ae, (catarrhact/a, –ae) f. – tovojm/vašom zaslugom; II) (pravo) 1) predmet, proces: c. capitis – kapitalni proces; causam obtineo/perdo – dobijam/gubim proces; quod causam facit – ono što je suština predmeta; 2) strana u sporu inclinatus in causam plebis – naklonjen strani plebsa; 3) zadatak, posao, stvar do causam – dajem u zadatak; qui missi erant super eadem causam – što se tiče te stvari; 4) položaj, stanje, okolnosti; 5) interes ratio et c. valetudinem – razlog je zdravstveno stanje; causor equos corrumpi – razlog je povreda konja caut/e, adv. (cavus) –šupljica, površina unutar zidova, dvorište u rimskoj kući sa prostorijama sa sve četiri strane căvĕ/a,-ae, f. – atinska tvrđava cēcrŏpĭ//us, -a,-um, a.(Κεκρόπιος) – atički, atinski, kekropski cēd/o¹, cessi, cessum, -ĕre, v. ex transverso – sklanjam se ustranu; 2) prilaziti, prići miles ibi cessit – vojnik je tamo došao; 3) ostvariti se hoc cedet ad factum – ispuniće (ostvariće, obistiniće) se; 4) postati iniuria ei cedit in gloriam – nepravda prema njemu će da se pretvori u slavu; omnes cedunt in unum – svi se ujedinjuju (postaju jedno); cedet in proverbium – ući će u poslovicu; 5) otići, napustiti c. – 1) brzi brod; 2) ne mihi hanc operam celocem corbitam date – gvožđe se kuje dok je vruće celse, adv. status oratoris – uzvišeni položaj govornika; celsa sedes dignitatis – uzvišena stolica dostojanstvenika Celt/ae, -ārum, m. teritiae classis – imovno stanje (porez) treće klase Centaur/us,-i, m. I – izdeliti na centurije; pedites centuriati – pešaci izdeljeni u centurije lex centuriata – zakon koji donosi comitia centuriata centŭrĭ/o,-ōnis, m.

pignora – uzimam pod hipoteku (polog/zalogu); ruta c./ruta et c. clipei – nebeski svod u bareljefu caelāt/or, -ōris, m. – graviranje, cizeliranje cael/ebs, (coel/ebs)-ibis, a. (κάλαθος) – pletena korpa za cveće, voće, vuna i sl.; 2) drveni sud u obliku korpe Calātĭ/a,-ae, f. – toplo kupatilo, kupatilo za preznojavanje caldārĭ/us,-a,-um, a. Januariae/Apriles – prvi dan januara/aprila; solvo ad graecas calendas – nikad (jer se grčko računanje vremena razlikovalo od rimskog); 2) (pars pro toto) mesec călendārĭ/um,-ii, n. – 1) debela i tvrda koža; 2) tvrdo meso callum aprugnum – tvrdo meso divljeg vepra; 3) neosetljivost, grubost c. – otvoreno ismejavam i lažno optužujem; 2) mučiti sebe neosnovanim zamerkama, okrivljivati sebe bez osnove; c. (κάννα) – 1) tanka trska; 2) svirala od trske; 3) vrsta čamca cannăbin/us,-a,-um, a. – pesma, ton, sazvučje, sklad, harmonija cănōr/us,-a,-um, a. (κάνθος) – gvozdeni obruč na točku cantĭc/um,-i, n. I – zaoglaviti, staviti oglav; zauzdati; staviti uzdu na konja căpistr/um,-i, n. maritale – bračna uzda; 2) vez za lozu căpĭt/al,-alis, n. (Καππαδοκία) – pokrajina u Maloj Aziji cappădŏcĭ/us,-a, um, a. (caper) – 1) divojarac; 2) (u građevinarstvu) jarac, kozlić căprĭcorn/us,-i, m. (caper) – kozji de lana caprina rixari – sporiti se oko prorokove brade căprĭpe/s,-ĕdis, a. – rob koji je deci nosio knjige u školu capsŭl/a-ae, f. aurae popularis – lovac na slavu/glas/ugled captĭ/o,-ōnis, f. – 1) mrtvački sanduk capuli decus (homo capularis) –živi leš; 2) c. – 1) delimično, pojedinačno, usitnjeno; 2) mestimično hostes carptim aggredior; 3) u različita vremena, povremeno carpt/or,-oris, m. (καταράκτης, καταρράκτης) – 1) vodopad, brana, jaz, ustava; 2) vrsta vodene ptice cătăscŏp/us,-i, m. (κατάστασις) – platforma na kojoj su se robovi izlagali za prodaju căte, adv. (germanska reč) – vrsta oružja za bacanje, buzdovan dug otprilike jedan lakat cătell/a¹-ae, f. – zlatni lančić; ogrlica za ljude i žene cătēn/a-ae, f. mihi est cum Caesare – moj razum i interes su uz Cezara causārĭ/us,-a,-um, a. – vojnik (koji je sticajem okolnosti) nesposoban za vojnu službu, invalid; causarium corpus – oštećeno telo causĭ/a,-ae, f. – oprezno, pažljivo, savesno, pouzdano caut/es,-is, f. ingrata pateria – napuštam nezahvalnu otadžbinu; c. (ex) loco – napuštam mesto; cessit (e) vitâ – umro je; 6) teći, isticati succus cedit de corpore – sok (snaga) teče iz tela; dies cedit – dan ističe (protiče); 7 propasti, propadati, iščeznuti res cedit memoriâ – to pada u zaborav(propada); pudor cedit ex pectore – sram/stid iščezava iz grudi; 8) ustupiti, odreći se u korist c. consilii – prisustvo duha, pribranost cĕlĕrĭter, adv. od cella) – ostavica, ćumešćić, podrumčić cēl/o,-avi,-atum,-are, v. (Κένταυρος) – Kentaur; Centauri – Kentauri, po mitu, sinovi Iksiona i oblaka; kod Homera grubi, neotesani brđani centēn/i,-ae, a. (centum) – 1) prvobitno odeljenje od sto vojnika; kasnije 1/60 deo legije (1/6 kohorte); tres centirie equitum – 300 konjanika; 2) jedno od 193 (194) odeljenja rimskih građana podeljenih u pet klasa centŭrĭātim, adv. – položaj (dužnost) centuriona centŭrĭ/o,-avi,-atum,-are, v. – centurion, komandir centurije Cĕphallēnī/a,-ae, f.(Κεφαλληνία) – Kefalonija, najveće ostrvo u Junskom moru Cĕphăl/us—i, m.

– nadmetanje, takmičenje est mihi certatio cum – moram se nadmetati s certe, adv. Apollo – pouzani Apolon; 3) odlučan pro certo nego/affirmo – odlučno poričem/potvrđujem; certum est quia impossibile est – to je izvesno zato što je to nemoguće cērŭl/a,-ae, f. miniata – crvena kreda kojom su obeležavane greške u knjigama cēruss/a,-ae, f. – (cervus) – srneći, koji se odnosi na srndaća/srnu pellis cervina – srneća koža cerv/ix,-icis, f. –brana, ribnjak, uz more u koji riba povremeno iz mora dolazi cētārĭ/us,-ĭi, m. – riblji cētĕrōquin (ceteroqui) – uostalom, pored toga, inače cētĕr/(us),-a,-um, a. (pl.: cete) (κήτος) – 1) morska neman; 2)kit, 3) delfin, morski pas ceu, adv.

– 1) sigurno, izvesno, pouzdano; 2) naravno, razume se; da, svakako estne ipsus, an non est? 1) vrat frango cervices aliqui – lomim vrat nekome (mučim nekoga); grlo esse (stare, habere, collocare) in cervicibus aliquius – ujarmiti, staviti nekome jaram na vrat; bellum est cervicibus – rat nam preti; 2) grlo; 3) grlić cervix uteri – grlić materice; 4) pokoriti se do cervices crudelitati – dobrovoljno se podvrgavam; 5) smelost homo tantis cervicibus – drzak/smeon čovek cerv/us, -i, m. – 1) ostali, drugi ceterum exercitum – druga (ostala) vojska; ceterum ornatum – ostala oprema; cetera Graecia – ostala Grčka (drugi delovi G.); 2) de cetero – uostalom; 3) ceterique (et cetera) – i tako dalje; ceterum – inače, uostalom; 4) nego, već non consulibus, ceterum dictatori legiones tradiderunt – nisu izdali kunzuli već komandanti legiona; ceterum censeo Carthaginem esse delendam – uostalom mislim da K. & veznik – kao, poput tenuis fugit ceu fumus in auras – tanak kao dim (poput dima) na vetru Cē/yx,-ýcis, m.

strmoglavljen equus cernuus – strmoglavljen konj cērōm/a,-ae, f. eloquentiae – nadmetanje u elokventnosti; 2) borba, bitka, rat pugnatum est vario c. mori – sigurno je (da ćemo) umreti; habeo aliquod certum (pro certo) – smatram za sigurno/izvesno; 2) pouzdan amicus c. officio – zanemarujem dužnost/obaveze; 6) tempora cessata – izgubljeno vreme; 7) arae cessate – napušteni hramovi; 8) izostati, ne doći na ročište; 9) nedostajati; 10) pogrešiti cestrophendŏn/e,-es, f.

Porno xum-73

Camzap free

Porno xum-46

sedating the triple warmer meridian

(Χίμαιρα) – mitološka neman koja je bljuvala vatru; ubio je Belerofon chĭmerĭfer/,-a,-um, a. IV) – 1) staviti u pokret, kretati se natura omnia cientur – sve se u prirodi kreće; orbis semper eodem modo ciebatur – svet se uvek na taj način kreće; ciet coelum tonitru – gromom pokreće nebo; 2) deliti imovinu (sudski); 3) pozivati, zvati ciet vires ad me – prizivam ljude sebi; 4) pozivati u pomoć cieo Manes nocturnos – prizivam seni noći; non homines tantum, sed foedera et deos cieo – ne samo ljude nego i zavete i bogove prizivam; 5) zvati imenom, imenovati magna voce animam supremum cinet – iz svega glasa poziva dušu umrlog; 6) pokrenuti (uzbuditi) osećanja; 7) početi, započeti cieo praelium – počinjem bitku; cieo lacrimas – početi plakati Cĭlĭcĭ/a,-ae, f. (Κίλιξ) – Kilikijac, stanovnik Kilikije Cilnĭ/us, -a,-um, a. genus – naziv moćnog plemena kojem je pripadao Mecena Cimb/er,-bri, m. (Κίμων) – slavni Atinjanin, sin Miltijadov cĭnaedĭc/us,-a,-um, a. (κίναιδος) – sladokusac, bludnik, raspusnik cincinnāt/us,-a,-um, a. (κίκιννος) brenovan, valovita kosa; poëtae cincinni – brenovani pesnici cinctūr/a-ae, f. civitatum – od mnogih okolnih država circāmoerĭ/um,-ĭi, n. – zabavljač, skitar, skitnica circŭlātōrĭ/us,-a,-um, a. III – 1) opticati, teći okolo Maeander circumfluit Cariam – Meander teče oko Karije; preplaviti, nalaziti se u izobilju copiae circumfluentes – obilne zalihe; oratio circumfluenta – kitnjast govor circumflŭ/us,-a,-um, a.

C, c – treće slovo u latinskoj abecedi, koje je simbol kako za glas k tako i za g. – 1) Kadmov, što pripada Kadmu; 2) tebanski; 3) Cadme/is,-idis, f. (caduceus) – glasnik/izaslanik poslat neprijatelju cādūcĕ/um,-i, n. – izaslanikov (glasnikov) štap; kaducej cādūcĭf/er,-eri, m. I – zaslepiti sol caecat – sunce zaslepljuje; caecavit mentem – zaslepio (mu) je um; caecatus libidine – zaslepljen požudom; oratio caecata – nejasni (dvosmisleni) govor Caecŭb/um,-i, n. legationis – svetlost poslanstva; 2) obožavanje metus et c. – porodično ime u julijskom plemenu; najpoznatiji Caius Iulius C.; C. memoria tenebat Cassium consulem occisum exercitumque eius a Gallis pulsum esse – C. – 1) Enejina dadilja; 2) rt i grad između Lacijuma i Kampanje, sad Gaeta Călăbr/i,-orum, m. – stanocvnici Kalbrije, Kalabrezi Călăbrĭ/a,–ae, f. – pokrajina na jugu Italije, peta apeninske čizme Călact/a,-ae, f. Epicuri – Epikurov glavni stav; 8) glavni grad Tebae, c. – 1)reza, zaponac (kuka) na vratima; 2) prekretnica, granična crta; c. lyrae/citharae – svirka lire/citre; tibia effundit c. ferale bubonis – pisak/krik ćuka; 5) zakonska ili verska formula lex horrendi carminis – odredba zastrašujućeg sadržaja. – grebeni za vunu Carment/is,-is (-ta) – proročica, gatara, Evanderova mati carmĭn/o, -are, v. – 1) kuka za meso; 2) trpezarija carnĭf/ex,-ĭcis, m. malo – plašim se zla; 3) čuvati se cavenda est gloriae cupiditas – treba se čuvati lakomosti na slavu; cavendum tibi est, ne bellum oriatur – treba da se čuvaš da ne izbije rat; 4) cave credas – ne veruj; cave facias – ne čini; cave te fratrum misereatur – nemaj milosti prema bratu; c.With that in mind, though, we do ask that you respect our schedule too.… continue reading »


Read more

The two factories of the Jelly Belly Candy Company produces approximately 100,000 pounds of jelly beans a day.… continue reading »


Read more

If you're tired of watching the model, you simply need to scroll down and the other top girls will be displayed; you can start viewing them by simply clicking on their snapshot.… continue reading »


Read more